ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Domov mládeže a školní jídelna, Lovosická 42, Praha 9
tel. 286 003 103, vasickova@dmlovosicka.cz, www.dmlovosicka.cz

Žádám o umístění do domova mládeže na školní rok 2017 / 2018
(Pole označená * jsou povinná.)
*v objektu:    Lovosická 42     |      Dittrichova 15
   

Osobní údaje

. .
   

Trvalé bydliště

   

Otec (zák. zástupce)

   

Matka (zák. zástupce)

   

Škola, kterou bude žák(yně) navštěvovat

:
   

Zdravotní stav

   

Různé

1 U cizinců číslo pasu
2 Uveďte pouze, pokud se liší od trvalého bydliště žáka/yně

Závazná přihláška upravuje smluvní vztah mezi žákem / žákyní či studentem / studentkou starší 18 let nebo zákonným zástupcem u žáků / žákyní mladších 18 let (dále jen „žadatel“) a Domovem mládeže a školní jídelnou, Praha 9, Lovosická 42 (dále jen „DM“). Platnost a účinnost smluvního vztahu nastává splněním následujících podmínek:

 1. závazná přihláška je vlastnoručně podepsána žadatelem a ředitelem DM
 2. žadatel ve stanoveném termínu uhradí zálohu na daný školní rok
 3. žadatel ve stanoveném termínu doloží potvrzení o přijetí ke studiu, potvrzení o návštěvě školy, vstupní formuláře
 4. žadatel ve stanoveném termínu požádá DM o vydání čipové studentské identifikační karty ISIC, pokud takovou již nevlastní

 • Žadatel souhlasí s úhradou zálohy a následujícími podmínkami vyúčtování zálohy. Záloha ve výši 3.500,- Kč je splatná do 9. 6. 2017 hotově nebo na účet DM (č. ú. 514835005/2700, variabilní symbol: identifikační číslo ubytované – přidělí DM). V případě, že záloha nebude uhrazena do 9. 6. 2017, bude mít DM za to, že žadatel od ubytování v DM odstoupil. Závaznou přihlášku je vzhledem ke vzniklým nákladům možné zrušit po 30. 6. 2017 jen s následujícími storno poplatky: zrušení do 31. 7. 2017 – 10 % zálohy, do 25. 8. 2017 – 50 % zálohy, po 25. 8. 2017 – 100 % zálohy. Při nástupu žadatele k ubytování bude záloha převedena na osobní účet žadatele vedený v DM.
 • Žadatel se hlásí k ubytování a stravování v DM ve školním roce 2017/2018, souhlasí s „kalkulací nákladů stravování“ a souhlasí s cenami uvedenými v „Ceníku DM“. Snídaně 23,- Kč / den, oběd 32,- Kč / den, večeře 35,- Kč / den. Cena se mění pouze v případě změny vyhlášky. Platba za ubytování činí v jednolůžkovém pokoji 1.600,- Kč měsíčně, ve dvoulůžkovém pokoji 1.550,- Kč měsíčně, v třílůžkovém pokoji 1.450,- Kč měsíčně, studenti VŠ 3.500,- Kč měsíčně. Ceny za ubytování jsou uvedeny bez stravy.
 • DM si vyhrazuje právo z organizačních důvodů (zejména kapacitních možností) ubytovat žadatele v jiném objektu, než o který žadatel žádá.
 • Platby v průběhu školního roku za ubytování na následující měsíc musí být uhrazeny vždy nejpozději do 20. dne předešlého měsíce. Platba za ubytování bude provedena z osobního účtu žadatele vedeného v DM. Žadatel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu platby uhradí za každý započatý měsíc prodlení smluvní pokutu ve výši 200,- Kč.
 • Žadatel bere na vědomí, že úmyslné nebo nedbalostní poškození, popřípadě poničení majetku či věci je žák/žákyně, student /studentka povinen uhradit ve výši uvedené v „Ceníku DM“.
 • Žadatel se zavazuje do 9. 6. 2017 požádat prostřednictvím „Souhlasu pro žádost o vystavení průkazu ISIC“ o vydání čipové studentské identifikační karty ISIC, pokud takovou již nevlastní. Pokud je již vlastníkem karty ISIC, je povinen nahlásit DM číslo karty ISIC nejpozději do 10 pracovních dnů od nástupu do DM.
 • Žadatel se zavazuje doložit aktuální rozhodnutí o přijetí ke studiu nejpozději do 9. 6. 2017, ve výjimečných případech se souhlasem DM do dne nástupu na DM a v průběhu školního roku 2x doložit potvrzení o návštěvě školy (1. a 2. pololetí).
 • Pokud rodiče nezletilého žáka/žákyně nebydlí ve společné domácnosti, je žadatel povinen prokázat, kdo je jeho zákonným zástupcem a komu je žák/žákyně svěřena do péče.
 • Zákonný zástupce žáka/žákyně bude respektovat „Vnitřní řád DM“, režim dne a výchovně vzdělávací program školského zařízení. Ve dnech přítomnosti žáka/žákyně v DM bude předem do 19 hod. konzultovat změnu délky vycházek se skupinovou vychovatelkou/skupinovým vychovatelem.
 • Zákonný zástupce bude nepřítomnost nezletilého žáka omlouvat pouze písemně e-mailem nebo SMS zprávou.
 • Pokud bude zákonný zástupce vyzván k nutné osobní návštěvě, zavazuje se na tuto výzvu neprodleně reagovat.
 • Žadatel bere na vědomí, že při neuhrazení platby za ubytování a stravování delší než dva měsíce, porušení bezpečnostních a protipožárních opatření, kouření v budově DM může být důvodem pro ukončení pobytu v DM.
 • Žadatel bere na vědomí, že při nástupu do 15. v měsíci uhradí plnou cenu za ubytování. Při nástupu po 15. v měsíci uhradí polovinu ceny za ubytování.
 • Žadatel bere na vědomí, že v případě ukončení ubytování v DM nahlásí tuto skutečnost skupinové vychovatelce/skupinovému vychovateli nejméně 14 dní předem.
 • Žadatel souhlasí s příležitostnými povinnými odjezdy a s vystěhováním z pokoje z technických nebo z organizačních důvodů nebo z důvodů komerčního využití během dnů pracovního klidu, prázdnin nebo víkendů

Žadatel prohlašuje, že byl řádně seznámen se „Základními právy a povinnostmi ubytovaných“ a dalšími výše uvedenými pravidly, s jejich obsahem souhlasí a zavazuje se spolupracovat s výchovnými pracovníky při výchovném působení. Žadatel svým podpisem této závazné přihlášky stvrzuje, že nezamlčel žádné významné skutečnosti, že všechny údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé a že všem výše uvedeným podmínkám rozumí, souhlasí s nimi a podepsal je na základě svobodné vůle nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

   
 

Kontrolní kód:

img_gen